چهارشنبه 14 خرداد 1399 Wednesday 3 June 2020 11 شوال 1441

چهارمین همایش معماری سازمانی

سومین همایش ملی معماری سازمانی

As change is investable, INEAF is continuously updated in order to satisfy new government’s needs.

Back to top