چهارشنبه 13 اسفند 1399 Wednesday 3 March 2021 19 رجب 1442

چهارمین همایش معماری سازمانی

مقدمه ای بر پیکره دانش معماری سازمانی

Back to top