يكشنبه 6 خرداد 1403 Sunday 26 May 2024 18 ذی‌القعده 1445

یکی از ارکان چارچوب معماری سازمانی ایران، ایجاد "مراکز اعتبارسنجی(آزمایشگاه های) معماری سازمانی" به عنوان نهاد مسئول ارزیابی طرح های معماری سازمانی، همچنین تولید دانش و تدوین اسناد فنی و متدولوژیک معماری سازمانی است. به دلیل اهمیت توانمندی علمی و پژوهشی این مراکز و نیز اهمیت ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت، تصمیم گرفته شد این مراکز در دانشگاه های توانمند و دارای صلاحیت تاسیس شود، در این راستا تاکنون چندین آزمایشگاه معماری سازمانی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات تاسیس شده است و برای توانمندسازی سایر دانشگاه ها نیز برنامه ریزی شده است.

فهرستی که دراین بخش از آزمایشگاه های معماری سازمانی آمده است تنها با هدف فراهم آوردن زمینه فعالیت سازنده و سودمند آزمایشگاه های تخصصی در این عرصه و آشنایی مقدماتی نهادهای نیازمند اینگونه خدمات با آنها است ; لذا این اطلاع رسانی نباید به منزله تایید صلاحیت آزمایشگاه ها توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران یا فرض بر دارا بودن هرگونه پروانه یا گواهی فعالیت در حوزه های ذیربط انگاشته شود و ضروری است در تعاملات فیمابین، پیشاپیش ملاحظات قانونی، مقرراتی و قراردادی مدنظر قرار گیرد.

فهرست آزمایشگاه های معماری سازمانی که تاسیس شده و به بهره برداری رسیده اند(براساس سال تاسیس):

سایر دانشگاه های متقاضی ایجاد مراکز اعتبارسنجی(آزمایشگاه) معماری سازمانی میتوانند پس از مطالعه "معرفی ماموریت، خدمات و نحوه فعالیت آزمایشگاه‌های معماری سازمانی در کشور" درخواست خود را از طریق پست الکترونیکی info@ieaf.ir به اطلاع متولیان موضوع برسانند.

Back to top