چهارشنبه 14 خرداد 1399 Wednesday 3 June 2020 11 شوال 1441

چهارمین همایش معماری سازمانی

سومین همایش ملی معماری سازمانی

 Capability building focuses on EA empowerment, promotion, and training.

Back to top