يكشنبه 28 مهر 1398 Sunday 20 October 2019 20 صفر 1441

فراخوان جایزه معماری سازمانی

سومین همایش ملی معماری سازمانی

 Capability building focuses on EA empowerment, promotion, and training.

Back to top