در راستای آموزش و فرهنگ سازی معماری سازمانی در کشور و بنابر زیست بوم معماری سازمانی ایران، مجموعه اقدامات متنوعی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در سطح کشور انجام شده است که مجموعه نتایج و خروجی های آن به صورت کاملا آزاد بر روی سایت چارچوب ملی معماری سازمانی جهت استفاده عموم قرار داده شده است. 

جهت دریافت مجموعه منابع و دوره های آموزشی برگزار شده کلیک نمایید.

Back to top