شنبه 23 تير 1403 Saturday 13 July 2024 6 محرم 1446

این چارچوب‌ها (و مدل‌های مرجع) توسط صنایع و بخش خصوصی برای حوزه کسب‌وکاری مشخصی(بانک، بیمه، مخابرات، ...) تهیه شده‌اند. ازآنجا که هدف تولیدکنندگان ارایه مفاهیم بنیادی و روش‌شناسی جدیدی برای معماری سازمانی نبوده است، معمولا از قالب سایر چارچوب‌های عمومی استفاده نموده‌اند ولی محتوای تخصصی صنعت مورد نظر را در قالب الگوها و مدل‌های مرجع در آن قرار داده‌اند. معروف‌ترین چارچوب‌های معماری سازمانی مختص صنایع به قرار زیر است:

  • TeleManagement Forum(TM Forum) Frameworx
  • (Banking Industry Architecture Network (BIAN
  • IBM Information FrameWork (IFW)  for Banking Industry
  • (Automotive Architecture Framework (AAF
  • (Supply Chain Operations Reference model (SCOR
  • (Insurance Application Architecture (IAA
  • , …

 

Back to top