پنجشنبه 30 شهريور 1402 Thursday 21 September 2023 6 ربیع‌الاول 1445

فهرستی که در این بخش آمده، تنها با هدف فراهم آوردن زمینه فعالیت سازنده و سودمند در این عرصه و آشنایی مقدماتی نهادهای نیازمند اینگونه خدمات است. لذا این اطلاع رسانی نباید به منزله تأیید صلاحیت ایشان از سوی کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی یا فرض بر دارا بودن هرگونه پروانه یا گواهی فعالیت در حوزه های ذی ربط انگاشته شود و ضروری است در تعاملات فی ما بین، پیشاپیش ملاحظات قانونی، مقرراتی و قراردادی مدنظر قرار گیرد. شایان ذکر است که این فهرست محدود به موارد زیر نخواهد بود. در صورت تمایل سایر شرکت ها، درخواست واصله بررسی و اقدامات لازم جهت افزودن به فهرست زیر انجام خواهد گرفت.

فهرست شرکت های مشاور- پیمانکار معماری سازمانی به ترتیب حروف الفبا

Back to top