يكشنبه 3 تير 1403 Sunday 23 June 2024 16 ذی‌الحجه 1445

بخش "مدل‌های مرجع ملی" که می‌توان آن را معادل "الگوها و استانداردهای آماده معماری در مقیاس ملی(دولت)" دانست، به سوال "معماری براساس چه استاندارد و الگوهای مرجع بالادستی تدوین شود" پاسخ می‌دهد. بدین منظور شش مدل مرجع در مقیاس ملی(دولت) تهیه شده است که به قرار ذیل است:

  • مدل مرجع عملکرد: طبقه‌بندی و نمونه سنجه‌های ارزیابی عملکرد در دولت(دستگاه‌های اجرایی)
  • مدل مرجع خدمات: طبقه‌بندی و نمونه خدمات(کارکردهای) اصلی و پشتیبانی در دولت(دستگاه‌های اجرایی)
  • مدل مرجع داده: طبقه‌بندی و نمونه داده‌های اصلی و پشتیبانی در دولت(دستگاه‌های اجرایی)
  • مدل مرجع نرم‌افزارهای کاربردی: طبقه‌بندی و نمونه نرم‌افزارهای کاربردی اصلی و پشتیبانی در دولت(دستگاه‌های اجرایی)
  • مدل مرجع فناوری: طبقه‌بندی و نمونه فناوری‌ها(استانداردها، ابزارها) فاوا در دولت(دستگاه‌های اجرایی)
  • مدل مرجع امنیت: طبقه‌بندی و نمونه کنترل‌های امنیتی فناوری اطلاعات در دولت(دستگاه‌های اجرایی)

Back to top