چهارشنبه 6 بهمن 1400 Wednesday 26 January 2022 22 جمادی‌الثانی 1443

مدل مرجع عملکرد به عنوان یکی از شش مدل‌ مرجع "چارچوب معماری سازمانی ایران" دربردارنده طبقه‌بندی جامعی از سنجه‌های عملکرد در دستگاه‌ها است که تصویری منسجم و جامع از مؤلفه‌های کسب‌وکار و ارتباط آن­ها با اهداف و نتایج راهبردی را ارائه می­دهد.

این مدل با برخورداری از رویکردی سیستمی در حوزه عملکرد یک سازمان، سنجه‌های مورد نیاز برای مدیریت و پایش ورودی‌ها، عملیات و خروجی‌های سازمان را مشابه‌با یک سیستم تعریف و تعیین نموده و به‌‌این‌ترتیب پیش‌نیازهای مورد نیاز در راستای تحقق نتایج مورد انتظار را فراهم می­کند.

دانلود سند مدل مرجع عملکرد 

Back to top