شنبه 1 ارديبهشت 1397 Saturday 21 April 2018 5 شعبان 1439

مدل مرجع داده ورودی خود را از مدل مرجع خدمات و عملکرد می گیرد و از طرف دیگر با مدل مرجع نرم افزار نیز رابطه تنگاتنگی دارد. به عبارت دیگر سه مدل مرجع خدمات، داده و نرم افزار به هم وابسته هستند و خدماتی که در مدل مرجع خدمات شناسایی و طبقه بندی شده اند، در مدل مرجع داده به صورت مدل های منطقی داده درآورده می شوند. 

بخشی از محتوای مدل مرجع داده تا کنون در قالب پروژه "چارچوب تعامل پذیری ایران(IGIF)" تهیه شده است و تکمیل موضوع در دست پیگیری است که به محض آماده شدن نتایج، اطلاع رسانی خواهد شد.

Back to top