دوشنبه 1 بهمن 1397 Monday 21 January 2019 14 جمادی‌الاول 1440

مدل مرجع خدمات کسب‌وکار به عنوان یکی از شش مدل‌ مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران دربردارنده ساختار طبقه‌بندی و نمونه الگوهای کارکردهای(خدمات) دولت، مستقل از دستگاه ارایه دهنده آن است. به عبارت دیگر این مدل، کارکردها و خدمات دولت را به‌صورت جامع و از نگاه ذینفعان توصیف می‌نماید و از آنجا که این طبقه‌بندی براساس دستگاه‌های اجرایی نیست، کارکردها و خدمات بین‌دستگاهی را نیز پوشش می‌دهد. 

این مدل، تصویر کلان معماری کارکردهای(خدمات) دولت را ترسیم می‌نماید تا در مرحله بعد هر دستگاه اجرایی جزئیات و نحوه پیاده‌سازی این نقشه کلان را در قالب جزئیات معماری سازمانی خود تدوین و پیاده‌سازی نماید. همچنین این مدل به توصیف آنچه باید انجام شود(کارکردها/خدمات) می‌پردازد و تعیین چگونگی انجام(فرایندها و روال‌ها) را به دستگاه‌های اجرایی و متولیان فرآیند واگذار نموده است.

دانلود سند مدل مرجع خدمات 

دانلود پوستر مدل مرجع خدمات

دانلود سند مدل مرجع خدمات استانی و شهری

دانلود سند مدل مرجع تخصصی

دانلود مدل مرجع خدمات عمومی

دانلود مدل مرجع خدمات استانی و شهری

Back to top