پنجشنبه 30 شهريور 1402 Thursday 21 September 2023 6 ربیع‌الاول 1445

مدل مرجع خدمات کسب‌وکار به عنوان یکی از شش مدل‌ مرجع چارچوب معماری سازمانی ایران دربردارنده ساختار طبقه‌بندی و نمونه الگوهای کارکردهای(خدمات) دولت، مستقل از دستگاه ارایه دهنده آن است. به عبارت دیگر این مدل، کارکردها و خدمات دولت را به‌صورت جامع و از نگاه ذینفعان توصیف می‌نماید و از آنجا که این طبقه‌بندی براساس دستگاه‌های اجرایی نیست، کارکردها و خدمات بین‌دستگاهی را نیز پوشش می‌دهد. 

این مدل، تصویر کلان معماری کارکردهای(خدمات) دولت را ترسیم می‌نماید تا در مرحله بعد هر دستگاه اجرایی جزئیات و نحوه پیاده‌سازی این نقشه کلان را در قالب جزئیات معماری سازمانی خود تدوین و پیاده‌سازی نماید. همچنین این مدل به توصیف آنچه باید انجام شود(کارکردها/خدمات) می‌پردازد و تعیین چگونگی انجام(فرایندها و روال‌ها) را به دستگاه‌های اجرایی و متولیان فرآیند واگذار نموده است.

دانلود سند مدل مرجع خدمات 

دانلود پوستر مدل مرجع خدمات

دانلود سند مدل مرجع تخصصی

دانلود مدل مرجع خدمات عمومی

دانلود سند مدل مرجع خدمات استانی و شهری

Back to top