آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF:E-Government Interoperability Framework)  در یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تاریخ 27/1/97 توسط رییس جمهور محترم توشیح و به تصویب رسید.

این مصوبه براساس پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ايران) در راستای انجام تکاليف مندرج در ماده 16 ضوابط فنی اجرايي توسعه دولت الکترونيکي مصوب ششمين جلسه شورای اجرايي فناوری اطلاعات (ابلاغي به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393) و براساس سياست­های کلي نظام اداری و اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ايران، به‌منظور حصول اطمينان از يکپارچگي فني و اجرايي پياده­سازی برنامه­های دولت الکترونيکي، به تصویب رسید.

دانلود آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی و پیوست های فنی آن

Back to top