نشست خبرگانی رونمایی و تصویب از چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران توسط سازمان فناوری اطلاعات کارفرمای طرح(کارفرمای طرح) و با مشارکت سازمان امور اداری و استخدامی(ناظر طرح)، آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا دانشگاه شهید بهشتی(مجری طرح) و جمعی از خبرگان و ذینفعان موضوع برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست که با حضور خبرگان معماری سازمانی، نمایندگان نهادهای حاکمیتی، تعدادی از مدیران فاوا دستگاه‌های دولتی و اساتید دانشگاهی در تاریخ 1/10/ 95 برگزار شد، ارائه آخرین مستندات و خروجی‌های چارچوب معماری سازمانی ایران و دریافت نظرات اصلاحی و تکمیلی خبرگان این حوزه در راستای نهایی‌سازی و تصویب رسمی چارچوب ملی بود.

در این جلسه ابتدا هدف و محتوای چارچوب معماری سازمانی ایران تشریح شد و سپس مدعوین نظرات، پیشنهادات و سوالات خود را مطرح نمودند که در انتها پاسخ‌های کارفرما و مجری طرح ارایه شد. مدعوین ضمن تایید محتوای فنی و ارزشمندی فعالیت‌های انجام شده و خروجی‌های تولید شده که همطراز کشورهای توسعه یافته است، نسبت به نحوه تصویب قانونی موضوع و میزان مشوق‌ها و امتیازات قانونی طرح دغدغه داشتند و معتقد بودند ضوابط قانونی معماری سازمانی باید بگونه‌ای تدوین و تصویب شود که اولا با شرایط بودجه‌ای دستگاه‌ها تطابق داشته باشد و ثانیا ضمانت‌های قانونی کافی برای اجرا داشته باشد.

در جمع بندی مقرر شد نظرات مدعوین به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی منتق شود تا ضوابط فنی و قانونی که در دست تهیه و تصویب است کارامدی و ضمانت اجرایی کافی داشته باشد.

Back to top