دکتر فریدون شمس – رئیس آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا - در افتتاحیه هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی درخصوص "تاثیر معماری سازمانی سرویسگرا در ساختار، فرایندها و مدیریت سازمان" سخنرانی کردند. ایشان ضمن تشریح رویکرد های چنددهه اخیر در حوزه تحول ومدیریت سازمان به بیان ویژگی های رویکرد معماری سازمانی سرویس گرا در مهندسی و یکپارچه سازی سازمان ها و تمایزهای این رویکرد با رویکردهای سنتی و کلاسیک پرداختند. مرور خلاصه فعالیت ها و دستاوردهای آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا نیز پایان بخش این سخنرانی بود.

لازم به ذکر است هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی مرداماه 94 در محل سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. زيرساخت‌هاي ارتباطي و خدمات الکترونيک، نظام‌هاي جامع و نوين پرداخت الکترونيک، نمونه‌هاي موفق نظام اداري الکترونيکي و چالش‌هاي نظام اداري الکترونيکي محورهاي اصلي اين همايش را تشکيل مي‌دادند.

Back to top