به اطلاع شرکت‌های تولید کننده سیستم‌های نرم افزاری میرساند، آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرا بر اساس تفاهم نامه خود با سازمان فناوری اطلاعات ایران، خدمات ارزیابی سیستم‌های نرم‌افزاری داخلی و صدور گواهینامه معتبر تطابق با معماری سرویس‌گرا را ارائه می‌نماید.

در این راستا آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا، وب سرویس‌های نرم‌افزار را از جنبه های گوناگون عملکردی، امنیتی و استرس تست نموده و در صورت تطابق، گواهینامه تاییدیه(Certificate) صادر می‌نماید. این گواهینامه هم از جهت فنی موجب اطمینان شرکت تولید کننده از محصول نرم‌افزاری خود شده و هم برای مشتریان محصولات نرم افزاری که به سرویس گرایی اهمیت می دهند یک امتیاز محسوب می‌گردد.

توضیحات بیشتر

Back to top