بر اساس چارچوب معماری سازمانی ایران(IEAF)، بر اهمیت اخذ گواهی تاییدیه از طرح های معماری سازمانی جهت اطمینان از کیفیت و اثربخشی معماری تاکید شده است.

شاخص هایی که برای ارزیابی طرح های معماری سازمانی توسط آزمایشگاه تدوین شده اند از سه چارچوب مرجع بین المللی NASCIO ، EACMM و EAMMF استخراج شده اند. ویژگی کلیدی شاخص های ارزیابی توانمندی(بلوغ) معماری در این است که نه تنها کیفیت و جامعیت "اسناد" معماری تدوین شده را کنترل می کنند بلکه "توانمندشدن سازمان" دراثر انجام طرح(اثربخشی معماری) نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است مطابق با "نقشه راه مدیریت موفق اجرای طرح های معماری سازمانی" سازمان ها ابتدا در کارگاه مدیریتی معماری بصورت کامل با این شاخص ها وچگونگی رعایت آنها آشنا می شوند تا در زمان مراجعه به آزمایشگاه برای اخذ گواهی تاییدیه(انتهای فاز طراحی معماری) با اطمینان از رعایت الزامات آزمایشگاه در مراحل معماری، بدون مشکل موفق به کسب گواهینامه تاییدیه آزمایشگاه شوند.

نتیجه فرایند ارزیابی آزمایشگاه، اولا اعلام امتیازات سازمان در هر شاخص و پارامتر جزئی است. در صورت کسب امتیاز قبولی، گواهینامه(تاییدیه طرح معماری) به سازمان ارائه شده و گزارش آن برای وزارت ارتباطات(سازمان فناوری اطلاعات) ارسال می گردد. در صورت عدم کسب امتیاز لازم در برخی شاخص ها، اصلاحات و اقدامات جبرانی به سازمان اعلام می شود تا با اصلاح نواقص، سازمان موفق به کسب گواهینامه گردد.

دستاورد این گواهینامه برای سازمان اطمینان از موفقیت در تدوین طرح معماری به روش استاندارد بوده و همچنین بصورت غیرمستقیم تایید کننده کار تیم معماری(مشاور بیرونی وتیم داخلی سازمان) است. مهم تر از همه پیش نیازی برای شروع مرحله پیاده سازی معماری(برنامه اجرایی معماری) محسوب می شود.

دانلود سند شاخص های ارزیابی و نحوه صدور گواهینامه بلوغ معماری سازمانی

Back to top