برای دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی که قصد دارند برای ساماندهی برنامه های توسعه فاوا از رویکرد معماری فناوری اطلاعات سازمانی(یا طرح جامع فاوا) استفاده نمایند اما نیاز به مشاوره صحیح و دقیق برای انتخاب بهترین مسیر بلوغ را دارند، آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران مجموعه اقداماتی را جهت استاندارسازی و راهبری سازمان ها در دست انجام دارد. برای کمک به دستگاه هایی که علاقمند به رویکرد معماری سازمانی(فاوا) هستند، نمودار گرافیکی از "نقشه راه مدیریت موفق اجرای طرح های معماری سازمانی" تهیه شده است که میتواند راهنمای مسیر صحیح اجرا و ترتیب مراحل انجام کار باشد.

بر اساس نقشه راه، به سازمان های علاقه مند توصیه میشود ابتدا با شرکت در کارگاه آموزشی معماری فناوری اطلاعات سازمانی ویژه مدیران سازمان با مدیریت صحیح فرایند معماری آشنا شوند، سپس فاز آماده سازی پیش از شروع طرح های معماری سازمانی که نقش مهمی در موفقیت مراحل بعدی دارد را بر اساس روش مورد تایید آزمایشگاه انجام دهند. در صورتیکه آمادگی سازمان از جنبه های مختلف مناسب تشخیص داده شود و مقدمات کار فراهم شده باشد، مراحل بعدی از جمله انتخاب شرکت مشاور برای تدوین معماری(بر اساس RFP تهیه شده) انجام می شود و به ترتیبی که در نمودار آورده شده است، فرایند معماری یک چرخه کامل را تا انتها طی خواهد کرد.

Back to top